NIEPUBLICZNA SZKOŁA TERAPII BEHAWIORLANEJ
DLA DZIECI Z AUTYZMEM WE WROCŁAWIU


   Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 22 sierpnia 2011r. Szkoła powstała z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem, którzy ze wsparciem merytorycznym Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, doprowadzili, dzięki swojej ogromnej determinacji i zaangażowaniu, do powstania szkoły, której celem miało być kształcenie i terapia osób z autyzmem w oparciu o stosowaną analizę zachowania, zwaną alternatywnie terapią behawioralną.

     


   NSTB jest ośmioletnią szkołą podstawową specjalną z oddziałami przedszkolnymi, która rozpoczynając swoją działalność we wrześniu 2011 r. służyła czwórce dzieci (funkcjonowały 3 oddziały szkolne i 1 oddział rocznego przygotowania przedszkolnego). Obecnie w szkole zorganizowanych jest 11 oddziałów szkoły podstawowej, w których kształci się 17 uczniów w wieku od 7 do 19 lat oraz 2 oddziały przedszkolne dla 3 wychowanków w wieku od 5 do 8 lat. Uczniowie i wychowankowie szkoły to dzieci, młodzież z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi – autyzmem i niepełno -
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Nadrzędnym celem i przesłaniem NSTB jest:

kształtowanie tożsamości na miarę ich indywidualnych możliwości i w zakresie dla nich dostępnym, a w szczególności wyposażenie uczniów i wychowanków w takie wiadomości i umiejętności pragmatyczne, które pozwolą im na zdobycie szeroko pojętej samodzielności i zaradności życiowej w środowiskach ich funkcjonowania, zarówno w obecnym życiu codziennym, jak i przyszłym życiu dorosłym,
wspomaganie rodzin w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, wynikających z niepełnosprawności ich dzieci oraz niesienie pomocy w rozwijaniu deficytowych kompetencji społecznych i komunikacyjnych w środowisku domowym, opartej na wypracowanym przez NSTB modelu systemowej współpracy na płaszczyźnie szkoła – rodzina,
budowanie wizerunku NSTB jako szkoły SAZ, w tym dążenie do rozwoju i doskonalenia kadry pedagogicznej w zakresie terapii behawioralnej.

   Organem prowadzącym szkołę jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej dla Osób z Autyzmem „Aktywny Umysł”, które zrzesza rodziców uczniów i wychowanków szkoły oraz osoby zaangażowane, natomiast opiekę merytoryczną nad działalnością edukacyjną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą prowadzoną w NSTB sprawuje Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie. Szkoła mieści się w niezależnym pod względem funkcjonalnym budynku należącym do kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 18, wynajmowanym od gminy Wrocław i pozostającym w trwałym zarządzie dyrektora zespołu. Budynek dysponuje 3 pomieszczeniami dydaktyczno - wychowawczymi, pomieszczeniem kuchennym w pełni wyposażonym w duży i mały sprzęt AGD, pokojem pełniącym funkcję pokoju nauczycielskiego i pokoju kadry kierowniczej, 3 łazienkami dla uczniów i wychowanków, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, łazienką dla kadry pedagogicznej, szatnią szkolną oraz przedsionkiem. Uczniowie i wychowankowie korzystają dodatkowo z wynajmowanej, odrębnej sali gimnastycznej przeznaczonej do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz boiska wielofunkcyjnego ZS nr 18.

Obecnie NSTB jest jedyną szkołą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, której wiodącą metodą pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej jest stosowana analiza zachowania, wykorzystująca procedury wyprowadzone z uniwersalnych praw uczenia się opisujących zachowanie, i której skuteczność w pracy z osobami z autyzmem potwierdzona jest wieloletnimi badaniami naukowymi i klinicznymi.PUNKT KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY

NASZE OSIĄGNIĘCIASTARAMY SIĘ BYĆ CORAZ LEPSI:

• Jesteśmy pod stałą superwizją Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawiornalnej
• Przygotowujemy nasze dzieciaki do występów ( przegląd wokalno-muzyczny "Marzenia")
• Przygotowujemy nasze dzieciaki do zawodów wspinaczkowych
• Regularnie szkolimy się i poszerzamy nasze kompetencje

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI:

• NSTB jest szkołą gdzie inni uczą się jak pracować Stosowaną Analizą Zachowania
• Zbieramy środki na rozbudowę NSTB abyśmy mogli przyjąć do szkoły więcej uczniów
• Organizujemy Niebieski Piknik NSTB by integrować lokalną społeczność

JESTEŚMY AKTYWNI:

• Organizujemy wycieczki w Góry Izerskie (Chatka Górzystów)
• Organizujemy wycieczki W Rudawy Janowickie z jazdą konną (Czarodziejska Góra)
• Uczęszczamy na ściankę wspinaczkową (Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj)
• Organizujemy wyjazdy wspinaczkowe w skałach

ZABURZENIA ZE SPECTRUM AUTYZMU (ASD)


To całościowe zaburzenie rozwojowe, które wpływa na wszystkie obszary funkconowania w tym na komunikację i zachowanie. Diagnoza może nastąpić w każdym wieku, jednak najczęściej objawy pojawiają się w pierwszych dwóch latach życia. Według DSM -V aby dziecko mogło otrzymać diagnozę zaburzenia ze spektrum autyzmu, muszą zostać spełnione cztery kryteria:

- trwałe uszczerbki w komunikacji społecznej i interakcjach,
- obsesyjne zainteresowania i powtarzane zachowania,
- obecność zaburzeń we wczesnym dzieciństwie,
- objawy ograniczające lub osłabiające normalne funkcjonowanie.


Adres


ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław

NIP: 8971791959

Telefon


577 344 044 NSTB

537 484 512 Dyrektor

Facebook


Copyright © NSTB Wrocław 2019